Főoldal Hírek Fórum Eseménynaptár Honlaptérkép Belépés
Főoldal > Könyvtár > Ajánlott irodalom
HENOCH APOKALYPSISE
 
5. rész 
 
Szózat a hatulmasokhoz.
Az Úr pedig megparancsolta a királyoknak, hatalmasoknak, uralkodóknak és azoknak, akik a földön laknak és így szólt:
Nyissátok ki szemeteket és emeljétek fel fejeteket, ha az én Kiválasztottamat meg akarjátok ismerni!
A Szellemek Ura fenségének trónusán ült és az igazság vizét kiöntötte az Kiválasztottja fölött. Az ? szava attól fogva a vétkeseket elpusztítja, az igaztalanok pedig az ? színe el?tt megsemmisülnek.
Abban az id?ben pedig minden király, hatalmas és mindenki, aki a földön uralkodik, fel fog támadni, meg fogják látni és meg fogják ismerni ?t, hogy ki az, aki az igazság székében ül, aki ítél s aki el?tt egyetlen hiábavaló szót nem lehet kiejteni.
Akkor pedig nagy fájdalom fogja majd el ?ket, olyanok lesznek, mint az asszonyok, akik vajúdnak, a gyermek megáll bennük és a magzatot nem tudják megszülni. Csak egymásra fognak meredni, megrettenve szemüket le fogják sütni és szívükben reszketni fognak, amikor az Ember Fiát a dics?ség székén látni fogják. A királyok, a hatalmasok és mindazok, akik a földön uralkodnak, dícsérni és dics?íteni fogják ?t, aki a világon minden rejtett dolognak parancsol.
Az Ember Fia az id?k kezdetét?l rejtve volt, a Szellemek legf?bb Ura meg?rizte ?t és csak a kiválasztottak tudhattak róla. A tudás magja a szentek és a kiválasztottak szívében vettetett el és ezek azon a napon ott fognak állni az ? színe el?tt. A királyok, a hatalmasok és mindazok, akik a földön uralkodnak, arcra fognak borulni el?tte és mindnyájuknak egyetlen reménysége az Ember Fia lesz, könyörögni fognak hozzá és kegyelemért fognak esedezni, ? pedig meg fogja parancsolni, hogy színe el?l eltávozzanak, arcuk pedig szégyenben fog égni és szemük el fog sötétedni. Át fognak adatni az angyaloknak, hogy büntetésüket elszenvedjék, hogy vezekeljenek, amiért az ég gyermekeit és a kiválasztottakat sanyargatták. Az igazak és kiválasztottak pedig látni fogják a hatalmasok megaláztatását és szívük meg fog könnyebbülni, amikor a Szellem Urának haragja a hatalmasokat éri és a harag reájuk, mint egy kard lesujt.
Ez a nap lesz az igazak és a kiválasztottak megmenekülésének napja és a vétkesek és az igaztalanok nem fogják többé az igazakat látni. Mert a Szellemek Ura magához veszi ?ket és az Ember Fiával együtt fognak lakni, vele fognak feküdni és vele kelni örök id?kig. Az igazak és a kiválasztottak elfogják hagyni a földet és nem fognak többé szemlesütve járni, hanem a dics?ség ruháiba fognak öltözni. Ez legyen a ti ruhátok, az élet ruhája, amelyet a Szellem Ura adott s ez a ruha nem fog elöregedni és a ti dics?ségetek a Szellem Ura el?tt nem fog elmúlni.

Az elítéltek panasza.
A királyok, a hatalmasok és azok, akik a földön uralkodnak, a büntet? angyalokhoz, akiknek ?ket kiszolgáltatják, könyörögni fognak: adjanak nekik nyugalmat és egy kis békét, hogy a Szellemek Ura el?tt leborulhassanak és vétkeiket bevallhassák. Dics?íteni fogják a Szellemek Urát és azt mondják: Dics?ség a Szellemek Urának, a Királyok Urának, a Hatalmasok Urának, a Gazdagok Urának, az Uralom Urának, a Bölcsesség Urának és az ? fénye terjedjen el minden sötétség fölött. A Te hatalmad minden nemzedékre kiterjed és örökké tart, titkaid mélyek és számtalanok és a Te igazságodhoz nem férhet kétség. Most láttuk csak be, hogy a Királyok Királyát dics?ítenünk kell.
Így fognak panaszkodni: Bárcsak békességünk lenne, hogy dics?íteni tudnánk ?t, hálásak lehetnénk hozzá és meg tudnánk hajolni el?tte. Ezt a kis békességet kívánjuk most, de már nem nyerhetjük el. Üldöztetés lett a mi sorsunk és nincsen számunkra béke. A fény elt?nt és a sötétség lett a mi lakásunk örök id?kre. Nem tettünk hitet ?mellette és nem dícsértük a Szellemek Urának nevét és nem ismertük el ?t magunk felett lev? úrnak, hanem minden gondolatunk saját hatalmunk és fenségünk volt. Most elkövetkezett a szükség és a szomorúság napja. ? nem ment meg bennünket, mi pedig nem találunk békét és nyugalmat; hogy vezekelhessünk és mellette hitet, tehessük; igazság van az ? ítéletében és az ítélet nincsen tekintettel senki személyére. Mi pedig el fogunk veszni az ? színe el?l tetteink miatt és látni fogjuk, amint tetteinket az igazság megméri.
A büntet? angyalokhoz így szóltak: A mi lelkünk megtelt jogtalanul szerzett javakkal és ezek a javak nem akadályozzák meg, hogy lezuhanjunk a poklok fenekére.
Arcuk pedig az Ember Fiának színe el?tt a szégyenben fog égni és csupa sötétség lesz és elfogják ?ket taszítani onnan és az ítélet kardját fölöttük fogják tartani. A Szellemek Ura pedig így szólt: Ez a törvény és az ítélet a királyok, a hatalmasok és a föld urai fölött.
Az elrejtett sötétségben pedig más alakokat láttam és hallottam az angyal hangját, amint így szólt: Ezek azok az angyalok, akik a földre leszálltak és az embereknek elárulták azt, amit Isten hallgatásába burkoltan ?riztek és az embereket elcsábították, hogy vétkezzenek.

Henóch és Noé.
Abban az id?ben Noé látta, hogy a föld meginog és a végpusztulás jelei mutatkozni kezdtek. Fölkelt kiment a föld szélére, felkiáltott nagyapjához, Henóchhoz háromszor és megrettent hangon szólt: Henóch, Henóch, Henóch!
Azt mondtam neki: Mondd csak, mi történik a földön, hogy olyan nyomorult lett és úgy reszket? Ó, csak ne kelljen nekem is a földdel együtt elpusztulnom!
Nemsokára pedig a föld roppant er?vel megrázkódott, az égb?l szózat hallatszott, én pedig arccal a földre leborultam. Megjelent el?ttem nagyapám, Henóch, hozzám lépett és így szólt: Miért kiáltottál hozzám olyan gondterhelt és síró hangon? Az úr parancsa beteljesedik azokon, akik a földön laknak, hogy mindennek, ami itt van, egyszerre véget vessen. Mert megismerték az angyalok titkait, a gonoszok minden er?szakát, ismerik a rejtett titkokat, a varázslatokat, azt, hogy miképpen kell szellemeket idézni, miképpen kell a föld köveib?l ércet olvasztani, hogyan kell a föld porából ezüstöt olvasztani és hogy az öntött érc a földb?l miképpen keletkezik. Mert az ólom és az ón nem a földben van, mint más, forrásból ömlik és az angyal áll mellette ?rt és az angyal elpártolt.
Ekkor pedig nagyapám, Henóch kézen fogott, a földr?l fölemelt és azt mondta nekem: Eredj, mert én megkérdeztem a Szellem Urát a föld megrázkódtatása fel?l. És azt mondta nekem más szavakkal, mint a földi szavak: Igazságtalanságaik miatt ez az ítélet be fog rajtuk teljesedni és ne legyen el?ttem semmi, még hosszú hónapok elmúltával sem, ami a titkos tudásra emlékeztet és senki sem tudja, mikor következik el az az id?, amikor a földnek és lakóinak el kell pusztulniok. Azokról beszélek, akik nem fogják ismerni többé az örökkévalóságba való visszatérést, mert angyalok voltak és a titkokat feltárták, ezek mind átkozottak legyenek. Ami reád vonatkozik, fiam, a Szellemek Ura tudja, hogy szíved tiszta és nem vettél részt a titkos mesterkedésekben. A te nevedet pedig meger?sítette a szentek között és téged minden él? között meg fog óvni. Az ? határozata szerint a te nemzedéked az igazság királya lesz és a te magod lesz az igazak és szentek forrása, akik majd megszületnek és számtalanok lesznek a földön.
Szavainak elhangzása után megmutatta nekem az angyalokat, akik már készen álltak, hogy a víz erejét megoldják. Megoldják pedig annak a víznek erejét, amely a föld alatt van, hogy a szárazföldön lakó népek ítélete és romlása legyen. A Szellemek Ura pedig angyalainak parancsot adott, ne hogy kezüket fölemeljék, hanem jól vigyázzanak, mert ezek az angyalok voltak a víz urai.
Én pedig eltávoztam Henóch színe el?l.

Az Úr hangja Noéhoz.
Abban az id?ben az Úr szava megszólalt és azt mondta nekem: Noé, látom a te életedet és látom, hogy folttalan az és a szeretet és az igazság lakik benned. Az angyalok már munkálják a fát és ha parancsomat teljesítették, kezemet föléje helyezem és meg fogom ?rizni. Az élet magja fakadjon bel?le és az új korszakban szabadon virágozzék, hogy a föld ne maradjon üres. A te magodat örök id?kre meg fogom er?síteni, el fogom terjeszteni a föld színén és meg fogom áldani és meg fogom sokasítani a Szellemek Urának nevében.
Az Úr pedig az angyalokat, akik az igazságtalanságot elterjesztették, abba a lángoló völgybe fogja vezetni, amelyet Henóch nagyapám látott, nyugaton, az arany hegyénél, az ezüst, a vas, az ón és az ólom hegyénél.
Akkor pedig láttam azt a völgyet és a t?zhullámok hatalmas hullámokat vetettek.
Amikor pedig ez történt, a megolvadt érc és a roppantul hullámzó víz keveredéséb?l a kén szaga kezdett terjengeni és a szag beleszívódott a vízbe. A lázadó angyaloknak völgye pedig meggyulladt és azóta folytonosan lángol a föld alatt. A völgyb?l pedig t?zfolyamok erednek. Az ítélet napjaiban ezek a vizek lesznek azok, amelyek a királyoknak, a hatalmasoknak és a föld urainak megfegyelmezésére lesznek. Ez fogja meggyógyítani és megtisztítani a húst és ki fogja égetni a szellemet. Mert az ? szellemük tele van alacsony gyönyörrel és az ? testük büntetés alá kerül, mert a Szellemek Urának nevét megtagadták. Napról napra látják büntetésüket, de mégsem hisznek Benne. Testük pedig minél nagyobb kínok között ég, annál jobban érezni fogják szellemük megváltozását. Ez a változás örök id?kre érvényes és visszavonhatatlan. Mert senki sem mondhat a Szellemek Urának színe el?tt hiábavaló beszédeket. Az ítélet elfogja érni ?ket, mert az anyag gyönyöreiben hisznek, a Szellemek Urának nevét pedig megtagadják.
A kiöml? vizek pedig meg fognak változni, mert, amikor az angyalok elmerülnek bennük, a forrásnak heve megváltozik, ha pedig az angyalok kiszállnak bel?lük, a víz le fog h?lni.
Akkor pedig hallottam, amint Michael hangját fölemelte és így szólt: Ez az ítélet, amely az angyalokat éri, ujjmutatás a királyok, a hatalmasok és a föld urai számára. Mert ez az ítélet vize s ez megtisztítja a testet és kiégeti az anyag gyönyöreit. ?k azonban nem látják és nem hiszik, hogy a víz tisztít és a víz ereje olyan, mint az örök t?zé.

Az arkangyalok beszélgetése.
Ezután nagyapám, Henóch könyvet adott nekem, ebben a könyvben voltak mindazok a titkok és beszédek, amelyeket ? az égt?l kapott. A könyvet pedig külön az én számomra írta le.
Abban az id?ben Michael azt mondta Rafaelnek és így szólt: A szellem ereje elragad engem és szívem ég az ítélet súlyának és t?zének hallatán. Ki tudja ezt az ítéletet elviselni és kicsoda az, aki nem omlik le el?tte?
Michael pedig ismét így szólt Rafaelhez: Kicsoda az a lény, aki szívében nem érzi magát vétkesnek és akinek belseje nem reszket az ítélet szavának hallatán? Milyen borzasztó ez az ítélet, ami így kimondatott és amit végre kell hajtani!
Amikor a Szellemek Urának színe el?tt állt Michael, így szólt Rafaelhez: az Úr szeme el?tt egyetlen szót sem fogok szólni az ? érdekükben, mert az Úr haragja érte ?ket azért, mert ?k azt hitték, istenek. Ezért fog rájuk zuhanni az, amit a világ magában rejtett örök id?kre. Sem angyal, sem ember nem fog benne részesülni, ?k lesznek az egyetlenek, akiket örök ítélet ér.
Az ítélet után pedig rettegni fognak és félni fognak, amiért az ég titkait a föld lakóinak elárulták.

Az angyalon b?nei
Az els?nek neve Jequon, ? volt az, aki az angyalok gyermekeit elcsábította, ? vetette le ?ket a földre és aki elcsábította ?ket az emberek leányaival.
A másodiknak neve Asbiel, ? volt az, aki az angyalok gyermekeinek rossz tanácsot adott és arra csábította ?ket, hogy az emberek leányaival elkeveredjenek.
A harmadiknak neve Gadriel, aki az embereket a halálos ütésekre megtanította. ? csábította el Évát is és megtanította az embereket a gyilkos szerszámok készítésére: a vértre, a páncélra, a kardra. Ezek a szerszámok az ? kezéb?l kerültek a földre az emberek közé örök id?kre.
A negyedik neve Penemue, aki az embereket az édes és a keser? megkülönböztetésére megtanította. ? volt az, aki a bölcsesség titkait elárulta. ? volt az, aki tintával és tollal való írást tanította és ezáltal vétkeznek az emberek örökt?l örökig, a mai napig. Mert az ember nem arra született, hogy h?ségét tintával és tollal meger?sítse. Az ember éppen úgy, mint az angyal, arra született, hogy igaz és tiszta maradjon és akkor a halál, amely mindent elemészt, nem érintette volna ?ket. Ez a tudás pedig a halálba vezeti ?ket és ez az ? elemésztetésüknek oka.
Az ötödik neve Kasdeya, aki az embereket a szellemek és démonok gonosz alkalmazasara megtanította, ? tanította meg az embereket arra, hogy a magzatot az anyaméhb?l id? el?tt kihajtsa, megtanította a ráolvasást, a mérgeket és a betegségeket.

Az eskü misztériuma.
Ezután következik Kasbiel, aki mikor fent az égben lakott, a szenteknek az esküt megmutatta. Neve szerint Bequa. ? mondotta Michaelnek: a rejtett Nevet meg fogja neki mutatni, hogy amikor esküt mond, ki tudja mondani és ett?l a névt?l és az esküt?l mindazok, akik az embereknek a titkokat megmutatták, meg fognak remegni. Ez ennek az eskünek hatalmas ereje, mert az eskü hatalmas és er?s. ? pedig ezt az esküt Michael kezébe letette. Ez az eskü titka: mert az egekben, még miel?tt a világot teremtették, helyét meghatározták örök id?kre.
A földet a vizek fölött teremtették és a hegyek rejtekéb?l csodálatos vizek fakadnak a világ kezdetét?l annak végeztéig. Az eskü teremtette a tengert, amib?l a föld keletkezett s ezért helyezte haragját a tenger mélyébe s ezért van az, hogy a tengernek átléphetetlen határt szabott. Az eskü az, ami a mélységek titkát ?rzi és egy helyen állanak és nem mozdulnak el a világ végeztéig. Az eskü irányítja a Nap és a Hold pályáját és ezért nem hagyják el azok soha útjukat. Amikor ? megszólal és nevén szólítja ?ket, a csillagok válaszolnak és felelnek, amíg csak a világ tart. Ugyanúgy válaszolnak neki a vizek szellemei, a szelek szellemei, amelyek a szélrózsa minden irányában fújnak. Itt ?rzik a villám fényét és a mennydörgés hangját, itt van a jéges? raktárháza, a fagy, a köd, az es?, a harmat raktárháza. Mindnyájan a Szellem Urát szolgálják és az ? parancsait ?rzik. Az ? táplálékuk a hála és a Szellemek Urának nevét dics?ítik.
Valamennyiök fölött az eskü uralkodik, az eskü vigyáz reájuk és vigyáz az ? tevékenységükre és az ? útjukat semmi sem zavarhatja meg.
Nagy öröm uralkodik közöttük és dics?ítették a Szellemek Urának nevét, amiért az Ember Fiának neve számukra megnyilatkozott. ? pedig elfoglalta az uralom székét és a mindenek fölött való ítélet összesége az Ember Fiának átadatott. ? pedig a föld arculatáról a vétkeket le fogja törölni és eltörli azokat; akik a világot megrontották. Azok pedig meg fognak kötöztetni és az ? pusztulásuk gyüjt?helyén el fognak záratni és az ? m?vük a föld színér?l el fog t?nni. Attól a naptól kezdve pedig nem lesz több romlás, mert az Ember Fia megjelent és az uralom székét elfoglalta és az ? színe el?l minden gonosz elt?nik és megsemmisül. Az Ember Fiának szava azonban örökké megmarad a Szellemek Ura el?tt.
Ez Henóch harmadik beszéde.

Henóch égbemenetele.
Történt pedig ezekután, hogy még élete folyamán az ? neve a Szellemek Urához emelkedett és kilépett azok közül, akik élnek. A szellemek szekerén emelkedett fel és neve az emberek közül elt?nt. Ett?l a naptól kezdve nem számították többé az emberek közé.
Helyemet a világ két sarka között elfoglaltam, nyugat és észak között, ahol az angyalok a zsinórmértéket kapták, hogy számomra az igazak és kiválasztottak között a helyet kimérjék. Itt pedig megláttam az ?satyákat és az Igazakat, akik az id?k kezdete óta itt laknak.
Itt történt, hogy szellemem elragadtatott és az égbe emelkedett. Láttam a szent angyalok fiait, amint azok az él? lángokon járnak, ruhájuk és arcuk olyan fehér volt, mint a hó. Két t?zfolyamot láttam és a t?z fénye olyan volt, mint a virágzó jácintvirág.
Én pedig arccal leborultam a Szellemek Ura el?tt: Michael pedig az arkangyalok egyike, jobbkézen fogott, fölemelt és kivezetett a titkokhoz, hogy azokat nekem megmutassa és a könyörület és az igazság rejtélyeit el?ttem feltárta, megmutatta az ég küszöbének titkait, a csillagok és a fények kamráit, amint ezek a. szentek közül kilépve pályájukra futnak. Ezután pedig szellememet a legmagasabb égbe ragadta és ott a fények ragyogásának közepette olyasvalamit láttam, ami, úgy látszott, mintha jégb?l építették volna, de a jégb?l készült kövek résein lángok csaptak ki. A házat tüzes kör vette körül. A ház négy sarkából négy lángfolyó eredt és ezek a házat körülfolyták. Köröskörül pedig a szeráfok, kerubok és ofánok jártak, akik nem alusznak soha, az éberek és ezek ?rzik az ? fenséges házát.
Ezerszer ezer és tízezerszer tízezer angyalt láttam a ház körül és láttam Michaelt, Rafaelt, Gabrielt és Fanuelt, a szent angyalokat, akik az égben a ház kapuján ki és bejártak. A ház kapuján pedig az angyalok léptek ki és velük együtt jött ki az öreg ?szfej?. Feje fehér volt, mint a gyapjú és ruhája leírhatatlanul szép és fenséges.

Az öreg ?szfej? áldása.
Én pedig arccal leborultam, testem elolvadt, lelkemben pedig teljesen elváltoztam. Hangos szóval felkiáltottam és a szellem erejével dícsértem ?t. Ez a dics?ítés, amely számat elhagyta, kedves volt az öreg ?szfej? el?tt. Az öreg pedig az arkangyalok és az angyalok kíséretében hozzám lépett, üdvözölt és azt mondta nekem:
Te vagy az ember gyermeke, aki az igazságra született. Az igazság lakik fölötted és az öreg ?szfej? igazsága nem fog elhagyni téged.
Ezután pedig azt mondta nekem: Az eljövend? világ nevében üdvözöl téged, mert onnan származik a teremtett világ boldogsága és tökéletessége és ebben fogsz részesülni te is örökre és minden id?kre. És az egész föld a te utadra fog lépni, mert az igazság téged sohasem fog elhagyni. Nálad lesz az ? lakása, nálad lesz sorsa és sohasem fog elválni t?led.
Így lesz az Ember Fiánál az igazaknak, a Szellemek Urának nevében hosszú élete és békéje, az egyenes úton, minden id?kre és örökké.
ÁLOMLÁTÁSOK. - Henóch tanítása fiához. -

Most pedig fiam Mathuzsálem, el fogom neked mondani minden látomásomat, amit valaha is láttam és elbeszélem neked. Két látomást láttam, még miel?tt asszonyt vettem és egyik sem hasonlított a másikhoz. El?ször amikor az írást megtanultam, másodszor miel?tt anyádat elvettem szörny? látomásom volt és akkor az Úrhoz menekültem el?lük.

A föld pusztulása.
Malaleel nagyapám házában aludni tértem, s akkor látomásomban láttam, hogy a földet mély szakadék elnyeli, a hegyek egymás fölött lógnak, a dombok elt?nnek, magas fák derékban kettétörnek, leomlanak és a mélységben elsüllyednek.
Mikor ezt láttam, számba szavak estek, kiáltozni kezdtem és azt mondtam: A föld elpusztult!
Nagyapám Malaleel pedig felébresztett, mert mellettem feküdt és azt mondta nekem: Miért kiáltozol fiam és miért jajgatsz ennyire?
A látomást elmondtam neki, amit láttam s akkor ? így szólt: Borzasztó dolgokat láttál fiam, és a te látomásodnak nagy jelentése van. A föld b?neinek titkára vonatkozik és a földnek el kell süllyednie és rettent? elmerüléssel alá kell merülnie. Kelj fel fiam, és imádkozz a Seregek Urához, mert kiválasztott vagy, hogy maradjon a földön valaki és ne az egész föld pusztuljon el. Az ég fogja földre küldeni ezt a csapást és a földön borzasztó pusztulás lesz úrrá.
Fölkeltem, imádkoztam, kértem az Urat és imáimat leírtam a föld nemzedékei számára. Mindent meg fogok neked mutatni Mathuzsálem fiam. Elmondom, hogyan léptem ki a földr?l, hogyan láttam az eget, hogyan láttam a Napot keleten fölkelni s a Holdat nyugaton lenyugodni és láttam a csillagokat és az egész földet és mindazt, amit az úr kezdetben teremtett. Akkor pedig hálát adtam az ítélet Urának, és hódoltam neki, hogy a napnak a felkelést megengedte és az ég színén megjelent, pályáját, amelyet számára rendelt, megkezdte és fölfelé haladt.
Az igazság nevében kezemet fölemeltem, dícsértem a Szent és Nagy Urat és szám lehelletével és húsból való nyelvemmel, amelyet az Úr az ember számára, hogy beszélhessen, teremtett, beszéltem, mert megadta nekem a lélegzetet, a nyelvet és a szájat. Dics?ség legyen Neked Uram, Világ Királya, nagy, hatalmas, fenséges, az egész teremtés Ura, Királyok Királya, az egész világ Istene! A Te istenséged, királyságod, méltóságod megmarad mindörökre, minden id?kre és uralmad minden nemzedékre kiterjed, minden ég a Te uralkodói széked és az egész föld a te lábod zsámolya az id?k végtelenségéig. Te vagy az, aki mindent teremtettél, Te vagy az, aki a világot kormányzod és semmi sem nehéz neked. A Te bölcsességedet semmi sem kerüli el és az nem tér el soha a Te szellemedt?l, a Te uralkodói székedt?l és a Te arcodtól. Mindent tudsz, mindent látsz és mindent hallasz és semmi sincs, amit el lehetne el?led rejteni. A Te égi birodalmad angyalai pedig vétkeznek és az ember húsát pedig a nagy ítélet napján a Te haragod fogja érni. Most Uram Istenem, Királyom, kérlek Téged és könyörgök Hozzád, hallgasd, meg szavamat és engedd meg: maradjon mag ezen a földön, amely utódokat nevel és ne pusztísd el az emberi húst teljesen, hogy a föld néptelen maradjon és úrrá lehessen a megsemmisülés. Pusztísd ell a húst, amely Téged haragra gerjesztett, az igazság húsa azonban maradjon meg maghordozónak örökké és ne rejtsd el arcodat a Téged kér? szolgáid el?l Uram. 
 

Nyomtatható verzió

Kapcsolat Igazi Beavatás Útja Angyalforrás Angyalszív Egész-Ség-Ház Kalandtúra